0 clips
  • Birthdate: 1/10/2020
  • Gener:
Short DESCRIPTION
Name:
Nhóm thí sinh Nguyễn Công Hiếu & Dương Ngọc Chi (SBD081) - CAN YOU HEAR ME
Country:
Vietnam

Nhóm thí sinh Nguyễn Công Hiếu & Dương Ngọc Chi (SBD081) - CAN YOU HEAR ME

Singer Detail

Nhóm thí sinh Nguyễn Công Hiếu & Dương Ngọc Chi (SBD081) - CAN YOU HEAR ME

https://youtu.be/jvDOB2hhs08

 

Phỏng vấn nhóm thí sinh Nguyễn Công Hiếu & Dương Ngọc Chi - SBD 081

https://youtu.be/HOtJ4WMP4j8

Clips